Ogłoszenie o nabór na stanowisko KSIĘGOWEJ


Błaszki ,23.11.2011Załącznik Nr 3

do Regulaminu NaboruDYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W BŁASZKACH

ogłasza nabór na stanowisko

KSIĘGOWEJ

w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracęO ww. stanowisko mogą/nie mogą* ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.1. Wymagania niezbędne :


1) Obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 Ustawy z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych.

2) Wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne o profilu rachunkowość lub ekonomia.

3) Minimum 2 letni staż pracy w księgowości.

4) Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych.

5) Biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość programów płacowych i rozliczeń ZUS.

6) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

7) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku.

8) Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9) Nieposzlakowana opinia.2. Wymagania dodatkowe:


1) Znajomość ustawy o finansach publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych,o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o pracownikach samorządowych.

2) Umiejętność prowadzenia księgowości komputerowej i obsługi komputera - programy Office, OpenOffice.

3) Znajomość zasad klasyfikacji wydatków budżetowych.

4) Znajomość obsługi urządzeń biurowych.

5) Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań.

6) Umiejętność pracy w zespole.

7) Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

8) Umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy.

9) Odpowiedzialność, komunikatywność, systematyczność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


1) Przyjmowanie, sprawdzanie rachunków i faktur.

2) Sporządzanie przelewów.

3) Sporządzanie list płac pracowników.

4) Obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych i innych.

5) Wystawianie PIT-u 11 i 40, zaświadczeń z zakresu zatrudnienia i płac.

6) Prowadzenie dziennika korespondencji, księgi nadawczej i podawczej.

7) Ewidencjonowanie kosztów na budynkach ADM.

8) Rozliczenia z ZUS , podatku dochodowego od osób fizycznych z Urzędem Skarbowym.

9) Sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia i płac.

10) Prowadzenie ewidencji biletów opłaty targowej i nadzór nad ich rozliczeniem.

11) Prowadzenie rozrachunków z odbiorcami usług.

12) Przestrzeganie czasu pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp.

13) Wykonywanie dodatkowej pracy zleconej przez przełożonych.4. Wymagane dokumenty:


1) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2) list motywacyjny,

3) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

4) kserokopie świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu ukończenia uczelni(poświadczone za zgodność z oryginałem),

5) kserokopie świadectw pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem),

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone za zgodność z oryginałem),

7) kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (poświadczone za zgodność z oryginałem) - dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

8) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

10) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się do nie wykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

11) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)""Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.)"

5. Miejsce i termin składania dokumentów:


Dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w :Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach

ul. Plac Niepodległości 13B

98-235 Błaszki

do dnia .......15.12.2011 r. .............. do godz..1300.......................w zamkniętej kopercie z dopiskiem : "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowej"

UWAGA! W przypadku wysłania dokumentów pocztą, decyduje data ich wpływu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach.Oferty zawierające dokumenty wskazane w ogłoszeniu, które wpłyną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu do składania dokumentów określonych w ogłoszeniu.Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach.Z Regulaminem naboru można zapoznać się w siedzibie Zakładu |Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach

* - niepotrzebne skreślić.

DYREKTORmgr inż. Kazimierz Błaszczyk

Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załączniki do regulaminu naboru

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie - zmiana składu Komisji Rekrutacyjnej

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Ludwiczak tel.:607369533 fax: 438292241 , w dniu:  24‑11‑2011 13:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Ludwiczak tel.:607369533 fax: 438292241 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
30‑12‑2011 11:32:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive