Dostawa używanej koparko - ładowarki kołowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach


1/2009

Błaszki , 2009-08-28OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 1/2009.

Nazwa zadania:

Dostawa używanej koparko - ładowarki kołowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach,


Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B

tel./fax: (43) 829-22-41

Adres poczty elektronicznej: zgk-blaszki@everest-pi.com.pl

Dni i godziny urzędowania: pon., wt., śr., czw., pt. w godz. 7:00 - 15:00


II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:


bip.zgkim.blaszki.pl/


Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B, bezpłatnie.


IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie polega na dostawie używanej koparko - ładowarki kołowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach

Opis minimalnych wymagań eksploatacyjno technicznych oraz wymaganych elementów wyposażenia:


- rok produkcji nie starsza niż 2003 rok,

- przebieg według wskazań licznika nie większy niż 5200 mtg ,

- silnik czterocylindrowy, wysokoprężny o mocy minimum 74,5 kW

- skrzynia biegów typu Powershift,

4 biegi do przodu, 4 biegi do tyłu ( przełącznik zmiany kierunku jazdy przód- tył

Power Shuttle ),

- napęd na wszystkie osie 4x4 z możliwością rozłączenia napędu przedniej osi,

- mosty wyposażone w zwolnice z przekładnią planetarną, z proporcjonalnym rozdziałem momentu obrotowego,

- przednia oś skrętna, układ kierowniczy ze wspomaganiem,

- koła zróżnicowane- z przodu mniejsze o rozmiarze 20", z tyłu większe o rozmiarze26'',

- ogumienie z przodu i z tyłu nowe(nie bieżnikowane),

- łyżka przednia dzielona,wielofunkcyjna,

- system SRS - układ hydrauliczny kompensujący drgania układu ładowarkowego w czasie jazdy,

- system autopoziomowania łyżki ładowarkowej,

- widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej,

- instalacja elektryczna 12V z oświetleniem drogowym ( zgodna z wymogami "Prawa o ruchu drogowym" )

- dwoje drzwi do kabiny, umożliwiające dostęp z prawej i lewej strony,

- kabina- wyciszona, wentylowana i ogrzewana,

- konstrukcja kabiny zapewniająca widoczność łyżki załadowczej w czasie pracy,

- koparka wyposażona w licznik motogodzin,

- sprawny układ hydrauliczny,pompa hydrauliczna zębata, ciśnienie w układzie hydraulicznym min 220 bar,

- sprawna skrzynia biegów, ciśnienie w skrzyni biegów min 12 bar ,

- brak wycieków paliwa i olejów,

- ramię koparkowe z wysięgnikiem teleskopowym,

- ramię koparkowe po remoncie kapitalnym - nowe sworznie o twardości min 56 HRC ((Rockwella ),

- układ hamulcowy tarczowy, mokry z możliwością hamowania prawą i lewą stroną,

- wysokość załadunku przedniej łyżki nie mniejsza niż 3,15 m,

- ramię koparkowe o maksymalnej głębokości kopania nie mniejszej niż 5,8m,

- maszyna po serwisie- wymienione oleje w: silniku,zmienniku,tylnym moście,układzie hydraulicznym , oraz wymienione filtry ,

- szybkozłącze do łyżek koparkowych,

- łyżki koparkowe : 40cm, 60cm i skarpowa

- instrukcja obsługi DTR w języku polskim


Wymagania dodatkowe:


1. Dostawca udzieli gwarancji na pojazd nie krótszej niż 3 miesiące od daty zakupu. Za dzień zakupu ustala się dzień dostawy koparko ładowarki.

2. Gwarancji udzieli na następujących zasadach:

- czas reakcji serwisu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii,

- termin usunięcia awarii w ciągu siedmiu dni,

- dojazd serwisu na koszt wykonawcy

- koszt części zużytych do naprawy ponosi wykonawca

- przewody hydrauliczne, filtry, żarówki, wszystkie elementy gumowe nie podlegają gwarancji

3. Dostawca musi prowadzić działalność gospodarczą dotyczącą powyższego zamówienia nie krócej niż 12 miesięcy

4. Dostawca dostarczy koparkę Zamawiającemu do jego siedziby - 98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B

5. Oferent dołączy aktualne kolorowe zdjęcie koparko-ładowarki uwzględniające:

- widok ogólny za wszystkich stron,

- zbliżenie elementów roboczych,

- widok wnętrza kabiny.

Szczegółowy opis minimalnych wymagań eksploatacyjno technicznych oraz wymaganych elementów wyposażenia jakie musi spełniać przedmiot zamówienia zawarty jest w SIWZ.


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych


Wspólny Słownik Zamówień: 43260000-3

#48


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


VI. Termin wykonania zamówienia:


7 dni od daty podpisania umowy.


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:


1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:


- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1i2 Prawa zamówień publicznych,


3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.


VIII. Informacja na temat wadium:


Zamawiający wymaga wniesienia wadium do przedmiotowego postępowania w wysokości 3000 PLN ( słownie : trzy tysiące 00/100 ). Szczegółowy opis zawarty jest w SIWZ.


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#78

X. Miejsce i termin składania ofert:


Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:

w siedzibie zamawiającego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B

Pokój nr 1 - sekretariat

do dnia 2009-09-07 do godz. 10:45


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:


Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B


dnia 2009-09-07 o godz. 11.00


XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowejXIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów


nie dotyczy


XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna


nie dotyczyXVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:


Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających


XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Nr 1421183 - 2009 dnia 28.08.2009 r.


____________________________________

Dyrektor - mgr inż. Kazimierz Błaszczyk


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Specyfikacja
28‑08‑2009 10:57:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
108KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 1
28‑08‑2009 10:59:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2
28‑08‑2009 11:00:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3
28‑08‑2009 11:02:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4
28‑08‑2009 11:02:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Ludwiczak tel.:607369533 fax: 438292241 , w dniu:  28‑08‑2009 10:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Ludwiczak tel.:607369533 fax: 438292241 , w dniu:  28‑08‑2009 10:03:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑09‑2009 12:19:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie