Dostawa opału - węgla kamiennego na sezon grzewczy 2010-2011 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 1/2010.

Nazwa zadania:

Dostawa opału - węgla kamiennego na sezon grzewczy 2010-2011 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach,

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.)zwaną dalej ustawą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B
tel./fax: (43) 829-22-41
Adres internetowy : bip.zgkim.blaszki.pl
Adres poczty elektronicznej: zgk-blaszki@everest-pi.com.pl
Dni i godziny urzędowania: pon., wt., śr., czw., pt. w godz. 7:00 - 15:00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
bip.zgkim.blaszki.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B, bezpłatnie.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest:
Sukcesywna dostawa węgla kamiennego wg potrzeb zamawiającego w okresie grzewczym 2010/2011 w następujących ilościach i sortymentach:

a) węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny typ 31-31.1, uziarnienie 5-25mm, udział podziarna <10%, RJ<10, temp. miękkn. popiołu ≥ 1150ºC, wilgotność ≤15%, zawartość popiołu ≤10%,wartość opałowa min. 26MJ/kg, siarka ≤0,6%, klasa min 26/4-9/06 tzw. eko-groszek - w ilości 200 ton
b) węgiel kamienny asortyment miał energetyczny typ 31-32 klasa min 25/12/06 -
w ilości 10 ton
c) węgiel kamienny asortyment orzech II energetyczny typ 31-32 klasa min 28/08/06 -
w ilości 2 tony

W/w opał winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09111210-5 - węgiel kamienny

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowychV. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

Zakończenie 30.04.2011 rok.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia (wykonawca spełnia warunek, jeżeli dostarczył w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 dostaw o podobnym charakterze) ;
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalnie technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się oferenci, niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli zachodzą powody odrzucenia zgodnie z art. 89 ustawy PZP.

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia wskazanych warunków poprzez umieszczenie adnotacji "spełnia" lub "nie spełnia" na dokumencie stanowiącym informację o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
Cena 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:
w siedzibie zamawiającego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B
Pokój nr 1 - sekretariat
do dnia 2010-07-09 do godz. 10:45


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B

dnia 2010-07-09 o godz. 11.00


XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 170267 - 2010 dnia 29.06.2010


____________________________________
Dyrektor - mgr inż. Kazimierz Błaszczyk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zmiana ogłoszenia UZP
30‑06‑2010 07:31:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
83KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie UZP
30‑06‑2010 07:29:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
89KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
192KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Sebastian Bożek
email: sebastian.bozek@blaszki.pl tel.:(43) 829 09 56 fax: (43) 829 09 32
, w dniu:  29‑06‑2010 14:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sebastian Bożek
email: sebastian.bozek@blaszki.pl tel.:(43) 829 09 56 fax: (43) 829 09 32
, w dniu:  29‑06‑2010 14:24:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑06‑2010 07:30:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie