Dostawa paliw - benzyny i oleju napędowego w roku 2013 i 2014 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w BłaszkachBłaszki: Dostawa paliw - benzyny i oleju napędowego w roku 2013 i 2014 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach
Numer ogłoszenia: 460458 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach , Plac Niepodległości 13 B, 98-235 Błaszki, woj. łódzkie, tel. 043 829 22 41, faks 043 829 22 41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw - benzyny i oleju napędowego w roku 2013 i 2014 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego dla pojazdów eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach. Zamówienie obejmuje zakup paliwa silnikowego: - benzyny bezołowiowej 95 w ilości 2000 litrów, - oleju napędowego w ilości 80 000 litrów. Podane ilości paliwa są ilościami maksymalnymi i Zamawiający zastrzega sobie, że ilości te mogą ulec zmniejszeniu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada co najmniej jedną stację paliw w odległości nie dalszej niż trzy km od siedziby Zamawiającego.

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- koncesję, zezwolenie lub licencję

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wykaz zawierający adresy poszczególnych stacji benzynowych zlokalizowanych na terenie Polski- w tym stację paliw w odległości nie dalszej niż trzy km od siedziby Zamawiającego, z podziałem na województwa, w których możliwe będzie dokonywanie bezgotówkowych transakcji przy użyciu karty wystawionej na dany pojazd albo osobę lub (w przypadku nie prowadzenia przez Wykonawcę rozliczeń za pomocą kart) na zbiorczy kwit wydania paliwa - według załącznika nr 2 do SIWZ. 2) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 3) Istotne dla zamawiającego postanowienia które będą wprowadzone do treści Umowy - wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy, która może nastąpić w trybie przewidzianym przez Pzp za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 144 ust. 1 PZP, w następującym zakresie: a. zmiany terminu płatności z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w tym w szczególności w wyniku zadziałania okoliczności siły wyższej, b. zostaną zmienione przepisy prawa regulujące wysokość podatku VAT c. nastąpią zmiany regulacji prawnych (również unijnych) mające wpływ na sposób realizacji przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zgkim.blaszki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B, adres strony internetowej : bip.zgkim.blaszki.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2012 godzina 10:45, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
434KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
297KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Ludwiczak tel.:607369533 fax: 438292241 , w dniu:  20‑11‑2012 11:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Ludwiczak tel.:607369533 fax: 438292241 , w dniu:  20‑11‑2012 11:38:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑11‑2012 12:55:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie