Dostawa opału - węgla kamiennego na sezon grzewczy 2009-2010 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach2/2009

Błaszki , 2009-09-29OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 2/2009.

Nazwa zadania:

Dostawa opału - węgla kamiennego na sezon grzewczy 2009-2010 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach,


Działając na podstawie art. 40 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B

tel./fax: (43) 829-22-41

Adres internetowy : bip.zgkim.blaszki.pl

Adres poczty elektronicznej: zgk-blaszki@everest-pi.com.pl

Dni i godziny urzędowania: pon., wt., śr., czw., pt. w godz. 7:00 - 15:00


II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

bip.zgkim.blaszki.pl


Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B, bezpłatnie.


IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:


Przedmiotem zamówienia jest:

Sukcesywna dostawa węgla kamiennego wg potrzeb zamawiającego w okresie grzewczym 2009/2010 w następujących ilościach i sortymentach:

a)węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny typ 31-31.1, uziarnienie 5-25mm, udział podziarna <10%, RJ<10, temp. miękkn. popiołu ≥ 1150ºC, wilgotność ≤15%, zawartość popiołu ≤10%,wartość opałowa min. 26MJ/kg, siarka ≤0,6%, klasa min 26/4-9/06 tzw. eko-groszek - 200 ton

b) węgiel kamienny asortyment miał energetyczny typ 31-32 klasa min 25/12/06 -
w ilości 10 ton

c) węgla kamienny asortyment orzech II energetyczny typ 31-32 klasa min 28/08/06 -
w ilości 5 tonW/w opał winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003


Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09111210-5 - węgiel kamienny


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych


#48

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


VI. Termin wykonania zamówienia:


Zakończenie 31.05.2010 rok.


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:


1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:


- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,


3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:


- niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,


VIII. Informacja na temat wadium:


Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#78

X. Miejsce i termin składania ofert:


Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:

w siedzibie zamawiającego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B

Pokój nr 1 - sekretariat

do dnia 2009-10-12 do godz. 10:45


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:


Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B


dnia 2009-10-12 o godz. 11.00


XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowejXIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów


nie dotyczy


XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna


nie dotyczyXVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:


Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających


XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Nr 337704 - 2009 dnia 29.09.2009


____________________________________

Dyrektor - mgr inż. Kazimierz Błaszczyk


Plik pdf Specyfikacja
29‑09‑2009 12:42:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
90KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 1
29‑09‑2009 12:40:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2
29‑09‑2009 12:39:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3
29‑09‑2009 12:37:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4
29‑09‑2009 12:28:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załacznik nr 5
29‑09‑2009 12:26:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Ludwiczak tel.:607369533 fax: 438292241 , w dniu:  29‑09‑2009 12:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Ludwiczak tel.:607369533 fax: 438292241 , w dniu:  29‑09‑2009 12:08:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑09‑2009 14:11:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie