PRZEBUDOWA WĘGLOWEJ KOTŁOWNI GRZEWCZEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE WĘZŁA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ -W BŁASZKACH PRZY ULICY SPORTOWEJ


Błaszki: PRZEBUDOWA WĘGLOWEJ KOTŁOWNI GRZEWCZEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE WĘZŁA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ -W BŁASZKACH PRZY ULICY SPORTOWEJ
Numer ogłoszenia: 376132 - 2010; data zamieszczenia: 19.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach , Plac Niepodległości 13 B, 98-235 Błaszki, woj. łódzkie, tel. 043 829 22 41, faks 043 829 22 41.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zgkim.blaszki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA WĘGLOWEJ KOTŁOWNI GRZEWCZEJ POLEGAJĄCA POLEGAJĄCA NA BUDOWIE WĘZŁA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ -W BŁASZKACH PRZY ULICY SPORTOWEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy węglowej kotłowni grzewczej w Blaszkach przy ulicy Sportowej polegającej na budowie węzła przygotowania ciepłej wody użytkowej - w szczególności: a) wymianę istniejących rozdzielaczy, b) wymianę pomp obiegowych c.o., c) budowa węzła ciepłej wody użytkowej, d) montaż automatyki sterującej pogodowo pracą instalacji c.o., e) remont pomieszczenia pompowni, f) montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej dla węzła cieplnego. Szczegółowy zakres prac i opis przedmiotu zamówienia określony jest w następujących załącznikach do SIWZ, tj. projekt budowlany , przedmiary robót , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego i powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.20.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy wykazać , wykonanie tj. zakończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu , przebudowie lub remoncie kotłowni grzewczej węglowej lub węzła cieplnego, o wartości minimum 50.000zł.brutto Zamawiający wymaga, aby roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy wykazać, że wykonawca dysponuje osobą legitymującą się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych , wentylacyjnych i gazowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz należy (przynajmniej na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego;
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) kosztorys ofertowy opracowany zalecaną metodą kalkulacji uproszczonej, 2) stawkę roboczogodziny, narzuty procentowe, które zostały przyjęte do wyceny robót, 3) zestawienie M- materiałów, S - sprzętu wraz z ich cenami jednostkowymi,- mogą zostać zawarte w kosztorysie ofertowym 4) w przypadku Wykonawców będących osobą fizyczną, w celu umożliwienia Zamawiającemu identyfikacji danych Wykonawcy, zaleca się załączenie do oferty aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 5) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w ofercie w tym celu pisemne ( w oryginale lub kopia poświadczona notarialnie ) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarem robót oraz robót dodatkowych , w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w paragrafie ust.1, 2) Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w paragrafie 1 ust.1 . Roboty takie w dalszej części umowy nazwane są robotami zaniechanymi, 3) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności : a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, b) powodujące poprawę parametrów technicznych, c) wynikające z aktualnych rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 4) Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów, 5) Zmiany, o których mowa są skuteczne, o ile zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego, 6) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania określonegoterminu wykonania i odbioru robót , termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności, 7) Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadkach urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zgkim.blaszki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 98-235 Błaszki , Plac Niepodległości 13 b.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2010 godzina 10:45, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 98-235 Błaszki , Plac Niepodległości 13 b.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
394KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Projekt budowlany
19‑11‑2010 14:31:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Specyfikacja techniczna
19‑11‑2010 14:36:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
65KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Przedmiar robót
19‑11‑2010 14:38:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
58KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rysunek nr 1
19‑11‑2010 14:39:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
315KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rysunek nr 2
19‑11‑2010 14:41:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
287KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rysunek nr 3
19‑11‑2010 14:43:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
241KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rysunek nr 4
19‑11‑2010 14:45:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
146KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
218KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
283KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Ludwiczak tel.:607369533 fax: 438292241 , w dniu:  19‑11‑2010 14:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Ludwiczak tel.:607369533 fax: 438292241 , w dniu:  19‑11‑2010 14:27:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑12‑2010 14:27:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie